Müügi- ja tarnetingimused


SFS müügi- ja tarnetingimuste eesmärk on muuta lepingute ja lepinguliste suhete käsitlemine lihtsamaks.1. Kasutusala
Need üldsätted kehtivad, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.
2. Lepingu sõlmimine
Nendel tingimustel tehakse eranditult kõik SFS Group Finland Oy Eesti Filiaal (edaspidi: SFS) tarned ja pakkumused. Muud tingimused kehtivad ainult siis, kui SFS on nendega kirjalikult nõustunud. See puudutab ka olukorda, kui klient viitab SFS pakkumuse kinnitamisel enda äri- või hanketingimustele. Kui ei ole kokku lepitud muud tähtaega, kehtivad SFS pakkumused ühe kuu jooksul alates pakkumuse päevast. Kui tellimus kaldub pakkumusest kõrvale, siis pakkumus ei kehti.
Täida lepingu vorm siin  ning saada SFS-i e-maili aadressile: ee.info@sfs.com
3. Hinnad
Hinnakirjas on märgitud brutohind, mis sisaldab saatekulu SFS tehasest või kesk-laost ja mis ei sisalda käibemaksu. Hinnaalandust tehakse kas tellimuse suuruse või aasta ostude kogusuuruse põhjal kooskõlas erilepingutega. SFS jätab endale õiguse ette hoiatamata hindu muuta seoses muutuvate turuolude, hinnatõusude või valuutakõikumistega jne. Järeltellimise korral ei ole müüja kohustatud müüma varasema tellimuse hinnaga.
4. Saadetis
Kui ei ole teisiti kokku lepitud, saadab SFS toote välja otse (EE) laost, st välismaale saatmisel ilma tolli- ja käibemaksuta. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, valib SFS ise sobiva tarneviisi. Toodete laadimisel laos/tehases läheb riskivastutus üle tellijale. Vedu toimub tellija vastutusel. Saatekulud kohalikust müügikontorist tasub tellija.
5. Käibemaksukulud
Kõik hinnad on märgitud ilma käibemaksuta. Tallinna (EE) laost tarnimisel on kaup Tallinna laohinnaga.
6. Tarneaeg
Tarnetähtaeg/-kuupäev on SFS'le siduv üksnes ühemõttelise kirjaliku kinnituse korral. Hüvitamisvastutus hilinenud tarne eest on välistatud, välja arvatud juhul, kui SFS on tahtlikult või raske hooletuse tõttu kokku leppinud ebarealistlikud tarnetähtajad ja see on põhjustanud viivituse. Sellisel juhul piirdub vastutus viivitusest tingitud otsese kahjuga, eeldusel et kahju oli ennustatav. Hüvitamisele ei kuulu saamata jäänud kasum, tootmishäiretest tekkinud kahju, puuduva kauba sisseostukulu või muu kaudne kahju. See vastutuspiirang kehtib seni, kui see on kooskõlas Eestis kehtiva seadusega. Tarneaja all mõeldakse kauba tehasest/laost väljasaatmise hetke.
7. Osatarned
Tarne viimase osa peab väljastama hiljemalt 12 kuud pärast esimest tarnet.
8. Ootamatud tarneprobleemid
Ootamatu olukord, näiteks vääramatu jõud vms, mis ei allu SFS või tema tarnijate kontrollile, vabastab SFS'i osa- või terviktarne kohustusest. Sellisel juhul on mistahes hüvitamisnõue välistatud.
9. Maksetingimused
Makse tuleb tasuda hiljemalt 30 päeva pärast arve kuupäeva. Tellimuste puhul, mis on väiksemad kui 100,- EUR (km-ta), lisandub väikese tellimusetasu 5,- EUR'i. Hilinenud maksele lisandub viivis. Paberarvele ja pakendi poolitamisele lisandub tasu vastavalt SFS hinnakirjale.
10. Müügitagatis
Müüjal on õigus küsida tarnitava kauba eest tagatist ostusumma täieliku tasumiseni koos viiviste ja kuludega. Aktsepti ei käsitleta maksena, enne kui see on täielikult tasutud.
11. Kaebuse esitamine
Kliendil on kohustus kaup kättesaamisel viivitamatult üle vaadata. Ilmsetest puudustest tuleb SFS'i viivitamatult, hiljemalt 14 päeva jooksul kirjalikult teatada. Kui klient jätab selle tegemata, loetakse kaup vastuvõetuks, välja arvatud juhul, kui tegemist on puudusega, mida ei saanud esmasel vaatlusel näha. Kui hiljem ilmneb niisugune puudus, tuleb sellest kohe pärast avastamist teavitada ning teavitada kasutatud töövõtetest ja -tööriistast. SFS vastutab üksnes sellega, et tarnib uue veatu materjali. Eeldatav otsene majanduslik kahju hüvitatakse tellijale üksnes juhul, kui puuduse on põhjustanud SFS kas tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Kaudset kahju ei hüvitata.
12. Spetsiaalselt valmistatud tooted
Spetsiaalselt valmistatud toodete puhul peab ostja leppima võimalusega, et tellitud kauba kogus on kuni 15% väiksem või suurem.
13. Projekteerimisabi
Teatavatel juhtudel ja teatavate toodete puhul võib SFS pärast eraldi kirjaliku kokkuleppe sõlmimist aidata ostjat projekteerimisel ja tugevusarvutuste tegemisel. Ostja peab ise lõplikku projekti ja tugevusarvutusi kontrollima ning vastutab selle eest. Samuti võib SFS sellisel puhul osutada abi ostja töötajate koolitamisel või juhendamisel.
14. Pakendamine
Kõigi tarnete puhul kasutatakse standardseid tervikpakendeid. Pakendite hind sõltub pakendi tüübist ja on leitav SFS hinnakirja lisas. Kaubaaluseid müüakse omahinnaga või veoettevõtte ülekandesüsteemi kaudu. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, valib SFS ise sobiva pakendamisviisi.
15. Tagastamine
Tagastamise peab müüja heaks kiitma. Müüja aktsepteerib ainult kahjustamata ja terviklikke standardpakendeid. Krediteeritakse arvel olev summa –30%. Tagastatava toote saatmiskulud kannab ostja.
16. Dokumendid
SFS'i dokumentides esitatud mõõtmed, tekstiandmed ja illustratsioonid ei ole kohustava olemusega. Spetsiaalselt kliendile valmistatud toodete puhul on võimalik, et SFS'i tootejoonis on kohustuslik.
17. Tootevastutus
Tootevastutusega seotud nõuded välistatakse täielikult niivõrd, kui see on kooskõlas kehtiva seadusega. Kui SFS'le esitatakse siiski kolmanda isiku nõudeid, on ostja kohustatud SFS'i sellisete nõuete vastu kaitsma.
18. Järeltrükk – koopiad
Mis tahes järeltrükid ja koopiad, samuti väljavõtted, muu hulgas brošüürid, SFS reeglid jne, on lubatud üksnes SFS kirjalikul nõusolekul.
19. Vaidlused
Ostja ja müüja vahel tekkinud vaidluste korral kohaldatakse Eesti seadust, omavahel läbirääkimisel kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse tsiviilasja Eesti ringkonnakohtus.

Teid võib huvitada ka...

Laeb
Laeb
Close now